autodidact / au-to-di-dact ( de (m) | znw | autodidacten )
1独学者どくがくしゃ
Login om te bewerken...